Bestemmingsplan

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Toverland

Toverland heeft het perspectief om te groeien en daarom starten we met een nieuw bestemmingsplan. Op deze webpagina zullen wij u regelmatig informeren over de plannen en het proces rondom het bestemmingsplan verbrede reikwijdte van Toverland.

Voortgang wettelijke traject ontwerpbestemmingsplan en MER

Update 22 januari 2024

Het ontwerpbestemmingsplan en het MER heeft ter inzage gelegen bij gemeente Horst aan de Maas van 1 december 2023 tot en met 11 januari 2024. Tijdens deze periode hebben op 11 en 19 december een tweetal informatiebijeenkomsten plaatsgevonden in de Torrekoel in Kronenberg. De komende periode zal de gemeente Horst aan de Maas de ingekomen zienswijzen behandelen en beoordelen of deze leiden tot planaanpassingen.

Raadpleeg de stukken

Start wettelijke traject ontwerpbestemmingsplan en MER

Update 7 december 2023

Het informele traject, waarbij Toverland het gesprek is aangegaan met de omgeving in een participatieproces, is afgerond. Op dit moment loopt het wettelijke traject. Sinds donderdag 30 november 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Toverland' en het MER "Een magische toekomst voor Toverland" ter visie bij gemeente Horst aan de Maas. De stukken liggen 6 weken ter inzage bij het gemeentehuis. Op maandag 11 december en dinsdag 19 december zijn tussen 16:00 uur en 19:00 uur informatiemomenten gepland. Gedurende de inzagetermijn van 6 weken kunnen zienswijzen ingediend worden bij de gemeenteraad. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de volledige publicatietekst in het Gemeenteblad van Horst aan de Maas.
 

Bekijk de publicatietekst

Voortgang en vervolg participatieproces

Update 4 februari 2022

Vervolg participatieproces: Bijeenkomst omwonenden en belanghebbenden
We zijn aangekomen bij de laatste stap van het participatieproces: het terugkoppelen. In het kader hiervan heeft in januari een digitale bijeenkomst plaatsgevonden met de omwonenden en belanghebbenden die eerder in het proces betrokken waren. 

Tijdens de sessie is toegelicht op welke wijze de opgehaalde wensen zijn meegenomen in het proces om te komen tot een ontwerp Milieueffectrapport (MER) en een ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte.

Voor het MER en het bestemmingsplan zijn diverse onderzoeken en studies uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn nog niet met de omwonenden en betrokkenen gedeeld. De uitgangspunten voor de onderzoeken, de wijze van onderzoeken alsmede de uitkomsten van deze onderzoeken dienen namelijk eerst formeel te worden getoetst en afgewogen door gemeente Horst aan de Maas, alvorens het College van B&W hier een besluit over neemt

Voortgang proces
Nu de terugkoppeling heeft plaatsgevonden is het participatieproces bijna afgerond. Het participatieproces is een informeel traject, waarbij Toverland het gesprek is aangegaan met de omgeving. Hierop volgt het wettelijke traject, waarbij het ontwerp MER en het ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte worden ingediend bij gemeente Horst aan de Maas met het verzoek deze vrij te geven voor de zienswijzenprocedure. Tijdens de wettelijke procedure worden in het kader van de zienswijzeprocedure de plannen door Toverland en gemeente Horst aan de Maas aan de omwonenden en belanghebbenden toegelicht. Tijdens de zienswijzenperiode van 6 weken die hierop volgt kan iedereen een zienswijze indienen tegen het plan. Ingebrachte zienswijzen worden vervolgens door gemeente Horst aan de Maas beantwoord en meegenomen in de besluitvorming. 

Toverland zal ook na afronding van het participatieproces in contact blijven met de omwonenden en belanghebbenden.

Voortgang en vervolg participatieproces

Update 1 december 2021

Voortgang proces
De onderzoeken voor het bestemmingsplan verbrede reikwijdte en het participatieproces kosten meer tijd dan vooraf ingeschat. Zorgvuldigheid is het uitgangspunt bij de planvorming. Afstemming met deskundigen, bevoegde instanties en de omgeving vindt bijna uitsluitend digitaal plaats. Hierdoor zijn er soms extra stappen nodig om het proces goed te voeren en stukken op een zorgvuldige wijze af te kunnen ronden. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte het eerste kwartaal van 2022 in procedure wordt gebracht. Wij houden u op de hoogte.

Vervolg participatieproces: bijeenkomst in januari
Wij vinden het van groot belang om de omgeving bij het nieuwe bestemmingsplan te betrekken. Daarom hebben wij begin dit jaar een participatieproces gestart voor omwonenden en belanghebbenden. De eerste twee stappen, het informeren van de belanghebbenden en het ophalen van wensen, ideeën en kansen zijn afgerond. 

De derde en laatste stap is het terugkoppelen. Bij deze stap bespreken wij met omwonenden en belanghebbenden welke wensen en eisen wij kunnen en willen meenemen in de plannen. Eerder hebben we aangekondigd dat de bijeenkomst met omwonenden en belanghebbenden zou plaatsvinden in november. Deze bijeenkomst wordt echter verplaatst naar januari 2022. Met het oog op de huidige coronamaatregelen zal dit overleg digitaal plaatsvinden. De betrokkenen ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging.

Voortgang en vervolg participatieproces

Update 15 oktober 2021

Voortgang proces
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en bijbehorende nota van zienswijzen is op 27 september 2021 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

De NRD is de eerste stap in de formele procedure. In de NRD is beschreven welke milieueffecten op welke wijze worden onderzocht in het milieueffectrapport (MER). Nu de NRD is vastgesteld, staan de kaders voor het MER vast. Het ontwerp MER wordt op dit moment opgesteld. Ook het ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte wordt de komende periode verder uitgewerkt en afgerond.

Vervolg participatieproces
Begin dit jaar hebben wij voor omwonenden en belanghebbenden een participatieproces gestart. Dit omdat wij het van groot belang vinden om de omgeving bij het nieuwe bestemmingsplan te betrekken. Het participatieproces bestaat uit 3 stappen. Stap 1) het informeren van de belanghebbenden en stap 2) het ophalen van wensen, ideeën en kansen zijn afgerond.

We zijn bijna klaar voor stap 3) het terugkoppelen. Bij deze stap bespreken wij met omwonenden en belanghebbenden welke wensen en eisen wij kunnen en willen meenemen in de plannen. Binnenkort ontvangen omwonenden en belanghebbenden een uitnodiging voor deze bijeenkomst, die in november zal plaatsvinden.

De resultaten van het participatieproces worden meegenomen in het ontwerp bestemmingsplan verbrede reikwijdte.

Bekijk de NRD

Voortgang proces en vervolg

Update 1 september 2021

Achter de schermen werken wij hard aan het bestemmingsplan verbrede reikwijdte.

Op dit moment is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in procedure. De NRD dient als startdocument voor de Milieueffectrapportage (MER). In de NRD wordt vastgelegd wat er wordt onderzocht - de reikwijdte - en op welke manier - het detailniveau. De NRD heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen en een aantal partijen heeft hierop een zienswijze ingediend. De zienswijzen worden op dit moment beoordeeld door gemeente Horst aan de Maas. Op basis hiervan zal de gemeente aangeven of de NRD aanpassing behoeft voordat deze wordt vastgesteld. Vervolgens wordt de MER opgesteld. Het ontwerpMER en het ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte worden in de komende periode verder uitgewerkt en afgerond.

Vervolg participatieproces
Wij vinden het van groot belang om de omgeving bij het nieuwe bestemmingsplan te betrekken. Daarom hebben wij begin dit jaar voor omwonenden en belanghebbenden een participatieproces gestart. Op dit moment zijn stap 1) het informeren van de belanghebbenden en stap 2) het ophalen van wensen, ideeën en kansen afgerond. 

Stap 3 in het participatieproces is het terugkoppelen. Wij bespreken dan met de belanghebbenden welke input wij willen meenemen in de plannen. Op dit moment worden er nog diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder het flora en fauna-onderzoek dat op verschillende momenten in het jaar plaats dient te vinden. Zodra wij alle input verzameld hebben, worden de belanghebbenden uitgenodigd voor stap 3. Daarna zal het bestemmingsplan verbrede reikwijdte bij gemeente Horst aan de Maas worden ingediend.

Voortgang proces

Update 2 juli 2021

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) heeft vanaf 7 mei gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Daarnaast is een aantal instanties om advies gevraagd. Door een aantal partijen is een zienswijze ingediend. Op korte termijn zal ook de commissie voor de milieueffectrapportage een advies uitbrengen. De gemeente beoordeelt de ingediende reacties momenteel en zal op basis hiervan aangeven of de NRD aanpassing behoeft voordat deze wordt vastgesteld.    
Op basis van de aangepaste NRD wordt het milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het ontwerpMER en het ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte worden in de komende periode uitgewerkt en afgerond.

Onderzoeken
Voor het MER en het bestemmingsplan verbrede reikwijdte worden de komende periode diverse onderzoeken uitgevoerd op en rondom het terrein van Toverland. Zo vindt er tot half september een soortenonderzoek plaats. Ook zal er op woensdag 7 juli overdag een geluidsmeting vuurwerk plaatsvinden. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de geluidsmeting verplaatst worden naar 8 of 9 juli. De exacte datum wordt gecommuniceerd via toverland.com/geluidsmeting.
Daarnaast heeft er de afgelopen periode een lichtmeting plaatsgevonden en vinden er ook plaatselijke onderzoeken zoals bodemonderzoek plaats.

Bekijk de NRD

Proces & procedure

Update 20 mei 2021

Het proces en de procedure om te komen tot een bestemmingsplan verbrede reikwijdte bestaan uit een formeel en een informeel gedeelte. In het kader van de formele procedure heeft gemeente Horst aan de Maas op 6 mei 2021 de voorbereiding voor het bestemmingsplan gepubliceerd. Hierin heeft de gemeente ook kenbaar gemaakt dat de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vanaf 7 mei 2021 gedurende 6 weken ter inzage ligt. Bekijk de publicatie.

Uitleg Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
De NRD is de eerste stap in de formele procedure. In de NRD wordt aangekondigd welke milieueffecten op welke wijze worden onderzocht in het milieueffectrapport (MER), dat tegelijkertijd met het bestemmingsplan in procedure gaat. Op basis van alle ontvangen reacties en het advies van de onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage stelt de gemeente de NRD definitief vast en koppelt deze terug aan Toverland. Daarmee staan de kaders voor het MER vast.

In de komende maanden wordt op grond van de NRD het ontwerp MER opgesteld. Hierin worden alle milieueffecten onderzocht en afgewogen. In dezelfde periode wordt gewerkt aan het ontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting gaan beide stukken eind 2021 in procedure. Hiervoor dient het college van burgemeester en wethouders de stukken vrij te geven voor de zienswijzenprocedure. Het besluit hiertoe zal te zijner tijd gepubliceerd worden in Hallo Horst aan de Maas en de Staatscourant. Ook tegen het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp MER kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze zienswijzen worden meegenomen in de besluitvorming door de gemeenteraad rondom de vaststelling van het bestemmingsplan en de ontwerp MER, die naar verwachting in de loop van 2022 zal plaatsvinden. Na vaststelling van het bestemmingsplan verbrede reikwijdte is beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Bekijk de NRD

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte

Publicatie 22 maart 2021

Toverland heeft gemeente Horst aan de Maas gevraagd om mee te werken aan een bestemmingsplan verbrede reikwijdte. Zo kan Toverland inspelen op de toekomstige ontwikkelingen. Het project(gebied) is hiervoor aangemeld bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en is inmiddels door het ministerie in de regeling opgenomen. In het bestemmingsplan verbrede reikwijdte staat, net als onder de Omgevingswet, de fysieke leefomgeving centraal. Dit betekent dat in het plan regels kunnen worden opgenomen over onder andere het waarborgen van de veiligheid, gezondheid, milieu, welstand, natuurbescherming en duurzaamheid. 
 
In het bestemmingsplan verbrede reikwijdte legt de gemeente de kaders vast waaraan ontwikkelingen moeten voldoen. Het plan benoemt de ambities en een globaal ontwikkelperspectief voor Toverland voor de lange termijn. Initiatieven binnen het plangebied worden getoetst aan de regels die zijn opgenomen om de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen en verbeteren. Het bestemmingsplan verbrede reikwijdte zal naar verwachting eind 2021 in procedure worden gebracht.

Procesbegeleiding

Kragten zal als onafhankelijk advies-, ontwerp-, en ingenieursbureau het proces begeleiden. Kragten is als  dienstverlener actief op het gebied van de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van zowel het stedelijke als het landelijke gebied. 

Bekijk de website van Kragten

Hoe verder?

Op het moment dat het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht heeft iedereen 6 weken de gelegenheid om hierop te reageren. De reacties worden meegenomen en afgewogen bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. Gedurende het proces van totstandkoming van het bestemmingsplan verbrede reikwijdte wordt de omgeving actief betrokken. 
Gelijktijdig met het bestemmingsplan wordt een milieueffectrapport in procedure gebracht. Momenteel krijgen de omwonenden de gelegenheid mee te denken over de aspecten die in deze rapportage aan bod moeten komen.

Contactgegevens

Heeft u vragen over de plannen of over het proces? Neem dan contact op met Senna Heijnen via communicatie-toverland@kragten.nl onder vermelding van ‘bestemmingsplan Toverland’.