Bestemmingsplan

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Toverland

Toverland heeft het perspectief om te groeien en daarom starten we met een nieuw bestemmingsplan. Op deze webpagina zullen wij u regelmatig informeren over de plannen en het proces rondom het bestemmingsplan verbrede reikwijdte van Toverland.

Voortgang proces

Update 2 juli 2021

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) heeft vanaf 7 mei gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Daarnaast is een aantal instanties om advies gevraagd. Door een aantal partijen is een zienswijze ingediend. Op korte termijn zal ook de commissie voor de milieueffectrapportage een advies uitbrengen. De gemeente beoordeelt de ingediende reacties momenteel en zal op basis hiervan aangeven of de NRD aanpassing behoeft voordat deze wordt vastgesteld.    
Op basis van de aangepaste NRD wordt het milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het ontwerpMER en het ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte worden in de komende periode uitgewerkt en afgerond.

Onderzoeken
Voor het MER en het bestemmingsplan verbrede reikwijdte worden de komende periode diverse onderzoeken uitgevoerd op en rondom het terrein van Toverland. Zo vindt er tot half september een soortenonderzoek plaats. Ook zal er op woensdag 7 juli overdag een geluidsmeting vuurwerk plaatsvinden. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de geluidsmeting verplaatst worden naar 8 of 9 juli. De exacte datum wordt gecommuniceerd via toverland.com/geluidsmeting.
Daarnaast heeft er de afgelopen periode een lichtmeting plaatsgevonden en vinden er ook plaatselijke onderzoeken zoals bodemonderzoek plaats.

Bekijk de NRD

Proces & procedure

Update 20 mei 2021

Het proces en de procedure om te komen tot een bestemmingsplan verbrede reikwijdte bestaan uit een formeel en een informeel gedeelte. In het kader van de formele procedure heeft gemeente Horst aan de Maas op 6 mei 2021 de voorbereiding voor het bestemmingsplan gepubliceerd. Hierin heeft de gemeente ook kenbaar gemaakt dat de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vanaf 7 mei 2021 gedurende 6 weken ter inzage ligt. Bekijk de publicatie.

Uitleg Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
De NRD is de eerste stap in de formele procedure. In de NRD wordt aangekondigd welke milieueffecten op welke wijze worden onderzocht in het milieueffectrapport (MER), dat tegelijkertijd met het bestemmingsplan in procedure gaat. Op basis van alle ontvangen reacties en het advies van de onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage stelt de gemeente de NRD definitief vast en koppelt deze terug aan Toverland. Daarmee staan de kaders voor het MER vast.

In de komende maanden wordt op grond van de NRD het ontwerp MER opgesteld. Hierin worden alle milieueffecten onderzocht en afgewogen. In dezelfde periode wordt gewerkt aan het ontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting gaan beide stukken eind 2021 in procedure. Hiervoor dient het college van burgemeester en wethouders de stukken vrij te geven voor de zienswijzenprocedure. Het besluit hiertoe zal te zijner tijd gepubliceerd worden in Hallo Horst aan de Maas en de Staatscourant. Ook tegen het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp MER kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze zienswijzen worden meegenomen in de besluitvorming door de gemeenteraad rondom de vaststelling van het bestemmingsplan en de ontwerp MER, die naar verwachting in de loop van 2022 zal plaatsvinden. Na vaststelling van het bestemmingsplan verbrede reikwijdte is beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Bekijk de NRD

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte

Publicatie 22 maart 2021

Toverland heeft gemeente Horst aan de Maas gevraagd om mee te werken aan een bestemmingsplan verbrede reikwijdte. Zo kan Toverland inspelen op de toekomstige ontwikkelingen. Het project(gebied) is hiervoor aangemeld bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en is inmiddels door het ministerie in de regeling opgenomen. In het bestemmingsplan verbrede reikwijdte staat, net als onder de Omgevingswet, de fysieke leefomgeving centraal. Dit betekent dat in het plan regels kunnen worden opgenomen over onder andere het waarborgen van de veiligheid, gezondheid, milieu, welstand, natuurbescherming en duurzaamheid. 
 
In het bestemmingsplan verbrede reikwijdte legt de gemeente de kaders vast waaraan ontwikkelingen moeten voldoen. Het plan benoemt de ambities en een globaal ontwikkelperspectief voor Toverland voor de lange termijn. Initiatieven binnen het plangebied worden getoetst aan de regels die zijn opgenomen om de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen en verbeteren. Het bestemmingsplan verbrede reikwijdte zal naar verwachting eind 2021 in procedure worden gebracht.

Procesbegeleiding

Kragten zal als onafhankelijk advies-, ontwerp-, en ingenieursbureau het proces begeleiden. Kragten is als  dienstverlener actief op het gebied van de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van zowel het stedelijke als het landelijke gebied. 

Bekijk de website van Kragten

Hoe verder?

Op het moment dat het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht heeft iedereen 6 weken de gelegenheid om hierop te reageren. De reacties worden meegenomen en afgewogen bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. Gedurende het proces van totstandkoming van het bestemmingsplan verbrede reikwijdte wordt de omgeving actief betrokken. 
Gelijktijdig met het bestemmingsplan wordt een milieueffectrapport in procedure gebracht. Momenteel krijgen de omwonenden de gelegenheid mee te denken over de aspecten die in deze rapportage aan bod moeten komen.

Contactgegevens

Heeft u vragen over de plannen of over het proces? Neem dan contact op met Senna Heijnen via communicatie-toverland@kragten.nl onder vermelding van ‘bestemmingsplan Toverland’.