Bestemmingsplan

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Toverland

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte

Op deze webpagina zullen wij u regelmatig informeren over de plannen en het proces rondom bestemmingsplan verbrede reikwijdte van Toverland. Toverland heeft het perspectief om te groeien en daarom starten we met een nieuw bestemmingsplan.  

Toverland heeft de gemeente gevraagd om mee te werken aan een bestemmingsplan verbrede reikwijdte. Zo kan Toverland inspelen op de toekomstige ontwikkelingen. Het project(gebied) is hiervoor aangemeld bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. In het bestemmingsplan verbrede reikwijdte staat, net als onder de Omgevingswet, de fysieke leefomgeving centraal. Dit betekent dat in het plan regels kunnen worden opgenomen over onder andere het waarborgen van de veiligheid, gezondheid, milieu, welstand, natuurbescherming en duurzaamheid. 
 
In het bestemmingsplan verbrede reikwijdte legt de gemeente de kaders vast waaraan ontwikkelingen moeten voldoen. Het plan benoemt de ambities en een globaal ontwikkelperspectief voor Toverland voor de lange termijn. Initiatieven binnen het plangebied worden getoetst aan de regels die zijn opgenomen om de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen en verbeteren. Het bestemmingsplan verbrede reikwijdte zal naar verwachting eind 2021 in procedure worden gebracht.

Procesbegeleiding
Kragten zal als onafhankelijk advies-, ontwerp-, en ingenieursbureau het proces begeleiden. Kragten is als  dienstverlener actief op het gebied van de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van zowel het stedelijke als het landelijke gebied. 

Bekijk de website van Kragten

Hoe verder?  
Op het moment dat het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht heeft iedereen 6 weken de gelegenheid om hierop te reageren. De reacties worden meegenomen en afgewogen bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. Gedurende het proces van totstandkoming van het bestemmingsplan verbrede reikwijdte wordt de omgeving actief betrokken. 
Gelijktijdig met het bestemmingsplan wordt een milieueffectrapport in procedure gebracht. Binnenkort krijgen de omwonenden de gelegenheid mee te denken over de aspecten die in deze rapportage aan bod moeten komen. Deze kennisgeving zal via de lokale media worden gecommuniceerd.

Contactgegevens

Heeft u vragen over de plannen of over het proces? Neem dan contact op met Senna Heijnen via communicatie-toverland@kragten.nl onder vermelding van ‘bestemmingsplan Toverland’.